پیشنهاد به دوستان

خازن سراميك و عدسي

خازن سراميك و عدسي
100NF.100V P