یک سوال بپرسید

ne975

لامپ نئون فازمتري

لامپ نئون فازمتري با ولتازكار از 60 تا 1000 ولت